ស្បែកជើងការងាររបស់បុរស

តម្រង
    យើងយល់ពីភាពខុសគ្នានៃតម្រូវការការងារនិងការកសាង ស្បែកជើងកវែង ដូច្នោះ។ ពីដែកថែបដល់ស្បែកជើងកវែងឡើងភ្នំនិងអ្វីៗនៅចន្លោះនោះ។ ទិញស្បែកជើងការងាររបស់បុរសឥឡូវនេះនៅសឺវឺតសម្លៀកបំពាក់។

    ផលិតផល 22

    ផលិតផល 22