ការបញ្ចុះតម្លៃ

នេះជាកូដបញ្ចុះតម្លៃបច្ចុប្បន្នរបស់យើង

ពិធីរំលឹក -20​%  ទុកឱ្យទូលាយ
កាតអំណោយ -5​%  មានតែនៅលើកាដូរប៉ុណ្ណោះ
STYLE10 -10​%  ទុកឱ្យទូលាយ
៣០ លីមីតធីត -30​%  នៅលើជ្រើសរើសផលិតផល
30OFF -30​%  នៅលើជ្រើសរើសផលិតផល
សម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់អតិថិជន -14​%  សម្រាប់តែអតិថិជនត្រឡប់ប៉ុណ្ណោះ
សម្រាប់អតិថិជនថ្មី -10​%  អតិថិជនថ្មី